I. Bendroji dalis

 1. Baltic Sign Makers Association yra savarankiškas, pelno nesiekiantis juridinis asmuo (toliau Įstatuose – Asociacija), koordinuojantis Asociacijos narių veiklą, atstovaujantis jos narių interesams bei ginantis juos.
 2. Šio juridinio asmens teisinė forma – asociacija.
 3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis pavadinimą, atskirtą turtą, antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą kredito įstaigose ir atributiką.
 4. Asociacija už savo prievoles atsako visu jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
 5. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
 6. Asociacijos buveinė: Strėvos g. 3, Klaipėda, Lietuvos Respublika.
 7. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 8. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

II. Asociacijos veiklos tikslai, sritys bei rūšys

 1. Asociacijos veiklos tikslai:
  1. Apsaugoti Baltijos šalių išorinės reklamos gamintojų ir vartotojų bei visuomenės interesus, padėti juos suvienyti;
  2. Atstovauti narių interesus derybose ir diskusijose su visuomenės asociacijomis ir organizacijomis, Vyriausybės departamentais, atstovauti narius ir interesus teismo, autorių teisių gynimo, Europos išorinės reklamos gamintojų asociacijoje ir kitose institucijose;
  3. Stiprinti Asociacijos narių tarpusavio ryšius bei santykius tarp narių ir vartotojų, esant reikalui, parengti vartojimo kodeksą;
  4. Skatinti siekti aukštų kokybės standartų, puoselėti dizaino meną, plėtoti išorinės reklamos gamybos pramonės vystymąsi;
  5. Teikti pagalbą paruošiant ir apmokant personalą darbui įvairiose išorinės reklamos gamybos pramonės srityse;
  6. Siekti, kad visi Asociacijos nariai dirbtų vienodomis sąlygomis;
  7. Rengti konferencijas, seminarus, renginius apie įvairias išorinės reklamos gamybos pramonės sritis;
  8. Skatinti savitarpio pagalbą, vystant reklamos gamybos verslą;
  9. Palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su kitomis Baltijos šalių ir užsienio valstybių analogiškomis draugijomis bei organizacijomis;
  10. Bendradarbiauti su kitomis panašią veiklą Baltijos šalyse vykdančiomis asociacijomis;
  11. Dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  12. Garsinti Asociacijos vardą Baltijos šalyse ir užsienyje, šiam tikslui kasmet parengiant veiksmų planą.
 2. Asociacija, siekdama savo tikslų, turi teisę vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jiems pasiekti. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:
  1. Išorinės reklamos gamintojų veiklos tradicijų diegimas ir puoselėjimas;
  2. Kultūrinė;
  3. Savo patyrimo bei pritaikytų praktinių rezultatų asociacijos nariams perteikimas;
  4. Savitarpio pagalbos skatinimas;
  5. Metodinės literatūros apie išorinės reklamos gamybos pramonę kaupimas ir publikavimas.

III. Asociacijos narių teisės ir pareigos:

 1. Asociacijos narys turi tokias teises:
  1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  2. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  3. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  4. Bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  5. Rinkti ir būti renkamam Asociacijos valdybos nariu;
  6. Kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.
 2. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
 3. Asociacijos narys privalo laikytis Asociacijos įstatų ir vykdyti įsipareigojimus Asociacijai.

IV. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas atskiru sprendimu.

V. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

 1. Asociacijoje gali būti tikrieji nariai, kandidatai į tikruosius narius ir garbės nariai.
 2. Asociacijos tikruoju nariu gali būti juridinis asmuo reklamos gamybos rinkoje dalyvaujantis ilgiau nei 5 metai ir raštu išreiškęs norą dalyvauti Asociacijos veikloje. Asociacijoje turi būti ne mažiau kaip 3 tikrieji nariai.
 3. Kandidatais į tikruosius narius gali tapti juridiniai asmenys, dalyvaujantys reklamos gamybos rinkoje mažiau nei 5 metai, bet ne mažiau nei 3 metus.
 4. Asociacijos garbės nariais gali tapti juridiniai asmenys ar pilnamečiai fiziniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos įstatus, turintys ypatingų nuopelnų reklamos gamybos srityje, materialiai remiantys Asociacijų veiklą bei laisva valia raštu išreiškę norą dalyvauti Asociacijos veikloje.
 5. Sprendimus dėl Asociacijos tikrųjų narių, kandidatų į tikruosius narius, garbės narių priėmimo, jų narystės sustabdymo, narystės atnaujinimo ir/ar pašalinimo priima valdyba.
 6. Asociacijos narys, norintis pasišalinti iš Asociacijos veiklos, rašo prašymą Asociacijos valdybai.
 7. Iš Asociacijos narių šalinama:
  1. Jei asociacijos narys reguliariai pažeidinėja Asociacijos įstatus bei vidaus tvarkos taisykles arba šiurkščiai juos pažeidžia;
  2. Jei laiku nesumoka nario mokesčio;
  3. Jei narys įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažįstamas kaltu dėl nusikalstamos veiklos padarymo.
 8. Narių pašalinimo iš Asociacijos klausimas svarstomas Asociacijos valdyboje, kurioje gali būti priimtas sprendimas sustabdyti nario veiklą.

VI. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

 1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas, kuris:
  1. Keičia ir papildo Asociacijos įstatus;
  2. Tvirtina Asociacijos metinę ataskaitą;
  3. Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  4. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  5. Dvejiems metams renka valdybą, Prezidentą, revizijos komisijos narius bei garbės teismo narius ir juos atšaukia;
  6. Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  7. Nustato ir keičia narių į Asociaciją priėmimo ir narių pašalinimo tvarką.
 2. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytus klausimus, kurie nepriskirti kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
 3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi tik tikrieji nariai. Vienas tikrasis narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 4. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
 5. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip praėjus 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip ½ Asociacijos narių reikalavimu, revizijos komisijos arba Asociacijos valdybos sprendimu. Asociacijos prezidentas ne vėliau kaip prieš 14 dienų pasirašytinai arba registruotu laišku informuoja kiekvieną Asociacijos narį pateikiant jam susirinkimo darbotvarkės projektą ir kitus reikiamus dokumentus.
 6. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys.
 7. Susirinkime sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus atvejus, kai renkamas prezidentas, valdybos nariai, taip pat sprendimai dėl nuobaudų skyrimo tikriesiems nariams arba tais atvejais, kai slapto balsavimo reikalauja ne mažiau kaip ½ susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių.
 8. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma šio skirsnio 1 straipsnio 1 ir 3 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 9. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, ne anksčiau kaip per 5 dienas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

VII. Asociacijos valdyba, jos kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka

 1. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas, susidedantis iš 5 narių, kuriuos dvejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos pirmininkas yra Asociacijos Prezidentas.
 2. Asociacijos valdybos kompetencija:
  1. Sudaro Asociacijos veiklos programą ir jai vadovauja;
  2. Vykdo visuotinių narių susirinkimo priimtus sprendimus;
  3. Skelbia Asociacijos narių susirinkimo datą, rengia susirinkimo darbotvarkę ir teikia ją Asociacijos prezidentui;
  4. Priima sprendimus dėl Asociacijos narių priėmimo, pašalinimo, narystės stabdymo ir/ar narystės atnaujinimo;
  5. Nustato ir keičia Asociacijos veiklos struktūrą, vidaus ir darbo taisykles, koordinuoja veiklos programą;
  6. Rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
  7. Atsako už Asociacijos finansinę ir ūkinę veiklą ir atsiskaito visuotiniame narių susirinkime;
  8. Priima sprendimus dėl Asociacijai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perleidimo, hipotekos, nuomos ar tokio turto įsigijimo bei vienkartinio sandorio, kurio vertė didesnė kaip 5000 litų (atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ir paveda šiuos sprendimus įgyvendinti Asociacijos Prezidentui;
  9. Tvirtina arba atmeta asmenų, norinčių tapti tikraisiais, privilegijuotais ir garbės nariais, prašymus, sprendžia dėl jų pašalinimo;
  10. Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
  11. Skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus;
  12. Tvirtina Prezidento siūlomą sekretoriaus kandidatūrą.
 3. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
 4. Asociacijos Prezidentas yra kartu ir valdybos pirmininkas. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas.
 5. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas.

VIII. Asociacijos Prezidentas, jo kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka

 1. Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, kurį dvejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos Prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
 2. Asociacijos Prezidento kompetencija:
  1. Reprezentuoja Asociaciją oficialiuose priėmimuose, visuomeniniuose renginiuose;
  2. Teikia pasiūlymus valdybai dėl Asociacijos veiklos;
  3. Teikia Asociacijos veiklos įvertinimus;
  4. Atstovauja Asociaciją pasirašant sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis bei sudaro sandorius su trečiaisiais asmenimis, išskyrus Įstatų VII skirsnio 2 straipsnio 8 punkte numatytą atvejį, kai reikalingas sprendimas sudaryti šiuos sandorius;
  5. Nustato nuolatiniam darbui reikalingus darbuotojų etatų sąrašus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų atlyginimus. Vyriausią finansininką į darbą priima, jo darbo sąlygas nustato Asociacijos Prezidentas pritarus Asociacijos Valdybai;
  6. Įstatuose nustatytu būdu informuoja narius apie įvyksiantį visuotinį narių susirinkimą;
  7. Atidaro, uždaro sąskaitas kredito įstaigose;
  8. Teisės aktuose numatytais atvejais ir nustatyta tvarka pateikia reikiamus duomenis atitinkamoms institucijoms, skelbia viešą informaciją įstatuose nurodytame dienraštyje.

IX. Revizijos kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka

 1. Revizijos komisija susideda iš 3 narių, kuriuos dvejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
 2. Revizijos komisijos kompetencija:
  1. Tikrina ūkinę ir finansinę Asociacijos veiklą, visus buhalterinės ir finansinės veiklos dokumentus, atlieka kitus patikrinimus visuotinio narių susirinkimo pavedimu;
  2. Tikrinimo rezultatus teikia svarstyti visuotiniam narių susirinkimui.
 3. Revizijos komisija vykdo Asociacijos finansinę kontrolę.

X. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

 1. Asociacijos finansinės veiklos ataskaitą parengia ir visuotiniam narių susirinkimui pateikia Asociacijos valdyba. Kiekvieno nario reikalavimu jam nedelsiant turi būti pateikiama Asociacijos veiklos ataskaita susipažinimui ir sudarytos sąlygos kopijuoti šią ataskaitą neatlygintinai. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens rašytiniu prašymu Asociacija sudaro sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti visiems suinteresuotiems asmenims.
 2. Asociacijos veiklos ataskaitoje nurodoma:
  1. Informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant įstatuose numatytus veiklos tikslus;
  2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
  4. Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
 3. Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikiama ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
 4. Su visais kitais Asociacijos dokumentais Asociacijos narys gali susipažinti pateikęs rašytinį prašymą Prezidentui. Prezidentas per tris darbo dienas privalo pateikti Asociacijos nariui prašomus dokumentus ir leisti neatlygintinai daryti šių dokumentų kopijas.
 5. Apie Asociacijos veiklą visuomenė gali susipažinti Asociacijos buveinėje arba Asociacijos internetinėje svetainėje.

XI. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

Visa vieša informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Asociacijų įstatymą turi būti skelbiama viešai, skelbiama dienraštyje „Respublika“.

XII. Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

 1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių vykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros bei paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
 2. Asociacijai, net ir siekiant šiuose įstatuose nustatytų tikslų, draudžiama atlikti veiksmus numatytus Asociacijų įstatyme.
 3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

XIII. Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ypatumai

 1. Asociacija pertvarkoma ir pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2009-06-25 (du tūkstančiai devintųjų metų birželio mėnesio dvidešimt penkta diena).

Asociacijos Prezidentas

Ruslanas Aleksandravičius

ETIKOS KODEKSAS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Baltic Sign Makers Association, juridinio asmens kodas 300085174, (toliau – BSMA) yra Baltijos šalių išorinės reklamos gamintojus (toliau – BSMA nariai) vienijanti asociacija, kuri siekia palaikyti aukštus BSMA narių veiklos standartus, stiprinti jų tarpusavio santykius ir užtikrinti, kad visi BSMA nariai reklamos gamybos verslą vystytų vienodomis sąlygomis, laikydamiesi sąžiningos konkurencijos principų.
1.2 BSMA Etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato ir apibrėžia pagrindinius BSMA ir BSMA narių veiklos principus, kuriais turi vadovautis BSMA nariai, vykdydami išorinės reklamos gamybos veiklą, kad būtų palaikoma ir gerinama BSMA ir jos narių dalykinė reputacija, užtikinama sąžininga konkurencija, skatinama skaidri, atsakinga ir atskaitinga išorinės reklamos gamybos veikla, pagrįsta pagarba BSMA, BSMA nariams, išorinės reklamos paslaugų užsakovams ir visiems visuomenės nariams, bei ugdoma atsakomybė už savo veiksmus, taip pat reglamentuoja kitus su BSMA narių veikla ir tarpusavio santykiais susijusius klausimus.
1.3 Kodekso tikslas – skatinti BSMA narius laikytis BSMA propaguojamų vertybių ir išorinės reklamos gamintojų veiklos principų bei aukštų elgesio standartų, išorinės reklamos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, užkirsti kelią nesąžiningam ir neetiškam elgesiui suinteresuotus asmenis informuoti apie galimybę išorinę reklamą įsigyti iš skaidrių, atskaitingų, atsakingų ir etiškų išorinės reklamos gamintojų.
1.4 Kodeksas yra taikomas BSMA nariams, nepriklausomai nuo jų narystės pobūdžio (tikrasis narys ar garbės narys), taip pat kandidatams į BSMA tikruosius narius.

2. BSMA NARIŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

2.1 BSMA narių tarpusavio santykiai yra grindžiami tarpusavio pagarba, pasitikėjimu ir geranoriškumu.
2.2 BSMA narių įsipareigoja vienas kito ir BSMA atžvilgiu elgtis sąžiningai, bendrauti mandagiai ir taktiška, padėti vienas kitam profesinėje veikloje tiek, kiek tai neprieštarauja padedančio BSMA nario ir (ar) jo klientų bei partnerių, taip pat kitų BSMA narių interesams.
2.3 BSMA nariams draudžiama bet kokiu būdu ir (ar) forma priekabiauti prie kitų BSMA narių, juos žeminti, įžeidinėti ar šmeižti, taip pat menkinti jų dalykinę reputaciją.
2.4 BSMA nariai turi teisę turėti savo asmeninę nuomonę su BSMA veikla, BSMA nariais ir (ar) išorinės reklamos gamyba susijusias klausimais, tačiau privalo susilaikyti nuo bet kokio viešo asmeninės nuomonės apie BSMA ir/ar BSMA narius, jų veiklą, valdymo ir/ar priežiūros organų narius, buvusius, esamus ir (ar) potencialius darbuotojus, klientus, partnerius, tarpininkus, taip pat jų vykdytus, vykdomus ir (ar) planuojamus vykdyti projektus reiškimo tretiesiems asmenims, įskaitant, visuomenės informavimo priemones, socialinius tinklus. Asmenine nuomone aukščiau nurodytais klausimais BSMA nariai dalijasi vidinėse diskusijose ir (ar) susirinkimuose, reiškia ją objektyviai, konstruktyviai, nepažeisdami BSMA ir (ar) kitų BSMA narių dalykinės reputacijos ir nežemindami BSMA narius BSMA atstovaujančių asmenų garbės ir orumo. BSMA narių tarpusavio įžeidinėjimas ir žeminas nėra toleruojamas, nepriklausomai nuo jo formos ir būdų.
2.5 Visuomenės informavimo priemonėms bet kokia informacija apie BSMA, BSMA narius arba jų veiklą yra teikiama tik iš anksto su BSMA Valdyba suderintais atvejais ir iš anksto suderinta apimtimi, vengiant neigiamos įtakos BSMA, BSMA nariams ir išorinės reklamos gamintojų rinkai. BSMA vardu viešą nuomonę turi reikšti tik BSMA Prezidentas ir (ar) kiti atskirai įgalioti BSMA nariai arba tretieji asmenys.
2.6 Informaciją apie narystę asociacijoje BSMA nariai viešina, nepažeisdami BSMA teisėtų interesų.
2.7 BSMA nariai įsipareigoja puoselėti profesionalius tarpusavio santykius ir sąžiningai konkuruoti tarpusavyje, išnaudodami savo patirtį, kompetenciją ir inovatyvias idėjas. BSMA nariai kitų BSMA narių atžvilgiu įsipareigoja neatlikti jokių veiksmų, prieštaraujančių ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams ar galinčių pakenkti kito BSMA nario galimybėms konkuruoti.
2.8 BSMA nariai įsipareigoja savo veiklos reklamai ir (ar) populiarinimui be išankstinio sutikimo jokiu būdu ir (ar) forma nenaudoti kitų BSMA narių pavadinimų, prekių ženklų, komercinių šūkių ir (ar) kitų komercinėje veikloje naudojamų žymenų. Šis reikalavimas taikomas ir paieškos raktažodžiams (įskaitant, Google Adwords) bei grotažymėms socialiniuose tinkluose. BSMA nariai taip pat įsipareigoja verslo tikslais visuomenės informavimo priemonėse, įskaitant, bet neapsiribojant, naujienų portalus, socialinius tinklus, tinklaraščius, neskelbti neigiamų anoniminių komentarų apie BSMA ir (ar) jos narius arba jų veiklą ir nesinaudoti trečiųjų asmenų teikiamomis tokios informacijos skelbimo paslaugomis.
2.9 Skelbdami lyginamąją reklamą, BSMA nariai savo prekių ir paslaugų įsipareigoja nelyginti su kitų BSMA narių prekėmis ir paslaugomis, tokių palyginimų nenaudoti savo reprezentacinėje medžiagoje, pasiūlymuose esamiems ir (ar) potencialiems klientams ir (ar) kitose tiesioginės rinkodaros priemonėse.
2.10 BSMA nariai įsipareigoja siekti užkirsti kelią tarpusavio ginčams ir (ar) nesutarimams, geranoriškai šalinti tokių nesutarimų priežastis. Visus ginčus ir (ar) nesutarimus, kylančius tarp BSMA narių, BSMA nariai įsipareigoja spręsti abipusių derybų būdu, tarpininkaujant BSMA ir ieškant abiem pusėm maksimaliai naudingo sprendimo.
2.11 Bendraudami tarpusavyje ir (ar) su BSMA, BSMA nariai nenaudoja necenzūrinių žodžių ar žodžių junginių, nekalba pakeltu tonu, nesidalina neetiškais komentarais ir pajuokavimais, vengia nepagrįstai demonstruoti savo autoritetą ar destruktyviais veiksmais provokuoti konfliktus.

3. BSMA NARIŲ IŠORINIAI SANTYKIAI

3.1 BSMA nariai išorinius santykius su klientais, verslo partneriais, visuomenės informavimo priemonėmis ir (ar) kitais suinteresuotais asmenimis grindžia visuotinai pripažintomis etiško elgesio taisyklėmis, abipuse pagarba bei tolerancija ir asmeninės bei profesinės atsakomybės principais.
3.2 Kiekvienas BSMA narys yra BSMA įvaizdžio dalis, todėl turi pareigą santykiuose su trečiaisiais asmenimis (išorinės reklamos užsakovais, verslo partneriais, visuomenės informavimo priemonėmis ir pan.) rūpintis BSMA reputacija, ją atstovauti pačiu geriausiu ir naudingiausiu būdu, taip pat susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių jai pakenkti ar sukelti BSMA, kitų BSMA narių, jų partnerių ir (ar) klientų nepasitenkinimą ir (ar) nepasitikėjimą.
3.3 Vykdydami išorinės reklamos gamybos veiklą, BSMA nariai privalo veikti skaidriai, atsakingai, atskaitingai, patikimai ir sąžiningai, gerbti žmogaus teises ir laisves, tinkamai atskirti viešuosius ir privačius interesus.
3.4 BSMA nariai įsipareigoja griežtai laikytis neleistinos konkurencijos ribojimų ir antimonopolinių teisės aktų reikalavimų, nedalyvauti jokiuose susitarimuose dėl kainų nustatymo, rinkų pasidalijimo, konkursinių pasiūlymų koordinavimo ir (ar) sandoriuose, kuriuose yra taikomi neįprasti mokėjimo metodai, nesinaudoti savo ryšiais, teikiant rinkos kainos neatitinkančius prekių ir (ar) paslaugų pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose ir (ar) konkursuose, veikti taip, kad BSMA, BSMA nariai ir (ar) jų darbuotojai jokiomis aplinkybėmis nebūtų įtraukti į neskaidrius ryšius su valdžios institucijomis ir (ar) nusikaltimus ir (ar) baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai, taip pat valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, įskaitant, bet neapsiribojant, kyšininkavimą, papirkimą, prekybą poveikiu.
3.5 Daiktus, pramogas, paslaugas, išskirtines lengvatas, nuolaidas ir (ar) kitas asmenines naudas (toliau – Dovanos) BSMA nariai savo klientams, partneriams ir (ar) kitiems asmenims gali dovanoti kaip simbolinis dėmesio ir pagarbos išraiškos ženklą, jeigu šios Dovanos yra suderinamos su įprasta verslo praktika ir nėra teikiamos tikslu daryti įtaką kitos šalies sprendimų, susijusių su BSMA veikla, priėmimui ar priversti kitą šalį atlikti tam tikrus veiksmus arba šių veiksmų neatlikti. Dovanomis draudžiama atsilyginti už neteisėtą ir (ar) neetišką veikimą, pranašumo versle suteikimą. Dovanos visais atvejais turi būti įteikiamos be išankstinio susitarimo ir be jokių su tuo susijusių įsipareigojimų, kad nebūtų prielaidų kilti įtarimams, kad Dovana yra kyšis. Kaip Dovanų BSMA nariai kitiems asmenims negali teikti grynųjų pinigų (nepriklausomai nuo jų sumos), paskolų, paramos, darbo pasiūlymų, kelionių ar kompensacijų. BSMA narių pasirinktos dovanos taip pat negali pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų ir (ar) draudimų, įskaitant, draudimą dovanoti alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius (jei taikomas).
3.6 BSMA nariai iš kitų BSMA narių ar trečiųjų asmenų negali priimti Dovanų, teikiamų tikslu bet kokiu būdu ir (ar) forma paveikti jų sprendimus ir veiklą, taip pat daryti įtaką BSMA veiklai ir (ar) jos nariams.
3.7 Užmegzdami ir plėtodami verslo santykius, BSMA nariai privalo atsižvelgti į tai, ar jų verslo partneriai (prekių tiekėjai, paslaugų teikėjai, rangovai, išoriniai konsultantai ir pan.) veiklą vykdo teisėtai ir skaidriai, turi pasitikėjimą visuomenėje, taiko gerąją žmogaus teisių apsaugos, darbų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir antikorupcinės veiklos praktiką.
3.8 BSMA nariai įsipareigoja gerbti trečiųjų asmenų intelektinę nuosavybę ir nepažeisti trečiųjų asmenų turtinių ir (ar) neturtinių teisių į intelektinę nuosavybę.
3.9 Suvokdami savo atsakomybę visuomenei, BSMA nariai įsipareigoja vykdyti išorinės reklamos gamybos užsakymus, jeigu jis prieštarautų ir (ar) galėtų pakenkti demokratinės visuomenės ir valstybės interesams, būtų susijęs su karo ir (ar) neapykantos, visuomenės susipriešinimo, diskriminacijos, smurto, fizinio susidorojimo su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos kurstymu, skatintų daryti nusikalstamas veikas arba pažeistų viešąją tvarką ir kitus imperatyvius teisės norminių aktų reikalavimus.
3.10 Tais atvejais, kai BSMA narys gauna užsakymą, susijusį su išorinės reklamos gamyba, kurio negali įvykdyti, jis informuoja užsakovą apie kitus BSMA narius, galinčius įvykdyti tokį užsakymą.
3.11 BSMA nariai valstybės ir (ar) savivaldybės įmonėms įsipareigoja savalaikiai ir atsakingai teikti finansines ataskaitas ir kitus pagal teisės aktų reikalavimus privalomai teikiamus duomenis ir (ar) informaciją, ieškoti galimybių pro bono prisidėti prie socialinių projektų įgyvendinimo, taikyti jaunimo užimtumo skatinimo priemones.
3.12 BSMA nariai savo veikloje vadovaujasi tvaraus verslo principais, dalyvauja aplinkosauginėse iniciatyvose ir įsipareigoja nuolat ieškoto galimybių diegti technologinius sprendimus, atitinkančius ekologinius standartus, padedančius mažinti neigiamą poveikį aplinkai bei skatinančius racionalų išteklių naudojimą ir valdymą.
3.13 BSMA nariai įsipareigoja siekti sukurti saugias ir sveikas sąlygas savo darbuotojams, ypatingą dėmesį skirti jų kompetencijų ugdymui ir profesiniam tobulėjimui.

4. KONFIDENCIALUMAS

4.1 BSMA nariai įsipareigoja gerbti BSMA ir (ar) BSMA narių informacijos, kurią BSMA ir (ar) kiti BSMA nariai jiems perdavė ar prie kurios suteikė prieigą ryšium su naryste BSMA ir (ar) kuri jiems tapo žinoma ar prieinama narystės BSMA metu bet kokiu kitu būdu ir kuri dėl savo pobūdžio, nepadarant žalos BSMA, BSMA nariams ir (ar) tretiesiems asmenims, negali būti atskleista tretiesiems asmenims, konfidencialumą.
4.2 BSMA nariai įsipareigoja imtis visų reikiamų kontrolės priemonių, būtinų užtikrinti visišką BSMA ir kitų BSMA narių konfidencialios informacijos saugumą, slaptumą ir neprieinamumą, saugoti konfidencialią informacija nuo neteisėto ar atsitiktinio praradimo ir (ar) atskleidimo, jokiu būdu ir (ar) jokia forma jos neatskleisti, neperduoti tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, perdavimą elektroninių ryšių priemonėmis, viešai neskelbti, nepadaryti viešai prieinama, konfidencialios informacijos jokiu būdu nesisavinti ir su ja neatlikti jokių kitų veiksmų, sudarančių sąlygas su tokia informacija ar bet kuria jos dalimi susipažinti tretiesiems asmenims, nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniais ir (ar) komerciniais tikslais, taip pat kitų trečiųjų asmenų naudai, nedelsiant informuoti BSMA ir (ar) BSMA narius, kuriems priklauso tokia informacija, apie konfidencialios informacijos praradimą ir/ar atskleidimą.

5. KODEKSO PAŽEIDIMAI

5.1 Kodekso laikymosi priežiūrą ir kontrolę vykdo BSMA Valdyba.
5.2 BSMA nariams yra draudžiama skatinti kitus BSMA narius nesilaikyti šio Kodekso nuostatų.
5.3 Pažeidę Kodeksą, BSMA nariai nedelsiant apie pažeidimą raštu privalo informuoti BSMA Valdybos narius.
5.4 BSMA narių veikla, neatitinkanti šio Kodekso reikalavimų, yra neteisėta ir sudaro pagrindą BSMA Valdybai BSMA įstatų ir (ar) kitų vietinių dokumentų nustatyta sustabdyti Kodekso nesilaikančių BSMA narių narystę asociacijoje ar net pašalinti juos iš asociacijos.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 Kodeksą, jo pakeitimus ir/ar papildymus tvirtina BSMA visuotinis narių susirinkimas.
6.2 Kodeksas yra peržiūrimas ne rečiau kaip kas 2 (dvejus) metus, išskyrus atvejus, kai dėl pasikeitusių aplinkybių toks poreikis atsiranda anksčiau. Peržiūrėjus Kodeksą, BSMA visuotiniame narių susirinkime gali būti priimtas sprendimas Kodeksą palikti nepakeistą.
6.3 Kodekso pakeitimus ir/ar papildymus turi teisę inicijuoti BSMA Valdyba, BSMA Prezidentas ir (ar) ne mažiau kaip 10 (dešimties) BSMA narių grupė.
6.4 Kodeksas įsigalioja ir pradedamas taikyti 2020-mm-dd.
6.5 Kodeksas yra viešai skelbiamas, BSMA nariams ir suinteresuotiems asmenims padarant jį viešai prieinamą internetu BSMA interneto svetainėje (interneto svetainės adresas bsma.lt).