I. Bendroji dalis

 1. Baltic Sign Makers Association yra savarankiškas, pelno nesiekiantis juridinis asmuo (toliau Įstatuose – Asociacija), koordinuojantis Asociacijos narių veiklą, atstovaujantis jos narių interesams bei ginantis juos.
 2. Šio juridinio asmens teisinė forma – asociacija.
 3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis pavadinimą, atskirtą turtą, antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą kredito įstaigose ir atributiką.
 4. Asociacija už savo prievoles atsako visu jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, nariai neatsako už Asociacijos prievoles.
 5. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
 6. Asociacijos buveinė: Strėvos g. 3, Klaipėda, Lietuvos Respublika.
 7. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 8. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

II. Asociacijos veiklos tikslai, sritys bei rūšys

 1. Asociacijos veiklos tikslai:
  1. Apsaugoti Baltijos šalių išorinės reklamos gamintojų ir vartotojų bei visuomenės interesus, padėti juos suvienyti;
  2. Atstovauti narių interesus derybose ir diskusijose su visuomenės asociacijomis ir organizacijomis, Vyriausybės departamentais, atstovauti narius ir interesus teismo, autorių teisių gynimo, Europos išorinės reklamos gamintojų asociacijoje ir kitose institucijose;
  3. Stiprinti Asociacijos narių tarpusavio ryšius bei santykius tarp narių ir vartotojų, esant reikalui, parengti vartojimo kodeksą;
  4. Skatinti siekti aukštų kokybės standartų, puoselėti dizaino meną, plėtoti išorinės reklamos gamybos pramonės vystymąsi;
  5. Teikti pagalbą paruošiant ir apmokant personalą darbui įvairiose išorinės reklamos gamybos pramonės srityse;
  6. Siekti, kad visi Asociacijos nariai dirbtų vienodomis sąlygomis;
  7. Rengti konferencijas, seminarus, renginius apie įvairias išorinės reklamos gamybos pramonės sritis;
  8. Skatinti savitarpio pagalbą, vystant reklamos gamybos verslą;
  9. Palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su kitomis Baltijos šalių ir užsienio valstybių analogiškomis draugijomis bei organizacijomis;
  10. Bendradarbiauti su kitomis panašią veiklą Baltijos šalyse vykdančiomis asociacijomis;
  11. Dalyvauti rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  12. Garsinti Asociacijos vardą Baltijos šalyse ir užsienyje, šiam tikslui kasmet parengiant veiksmų planą.
 2. Asociacija, siekdama savo tikslų, turi teisę vykdyti ūkinę – komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jiems pasiekti. Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:
  1. Išorinės reklamos gamintojų veiklos tradicijų diegimas ir puoselėjimas;
  2. Kultūrinė;
  3. Savo patyrimo bei pritaikytų praktinių rezultatų asociacijos nariams perteikimas;
  4. Savitarpio pagalbos skatinimas;
  5. Metodinės literatūros apie išorinės reklamos gamybos pramonę kaupimas ir publikavimas.

III. Asociacijos narių teisės ir pareigos:

 1. Asociacijos narys turi tokias teises:
  1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
  2. Naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  3. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
  4. Bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  5. Rinkti ir būti renkamam Asociacijos valdybos nariu;
  6. Kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.
 2. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.
 3. Asociacijos narys privalo laikytis Asociacijos įstatų ir vykdyti įsipareigojimus Asociacijai.

IV. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka

Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas atskiru sprendimu.

V. Naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

 1. Asociacijoje gali būti tikrieji nariai, kandidatai į tikruosius narius ir garbės nariai.
 2. Asociacijos tikruoju nariu gali būti juridinis asmuo reklamos gamybos rinkoje dalyvaujantis ilgiau nei 5 metai ir raštu išreiškęs norą dalyvauti Asociacijos veikloje. Asociacijoje turi būti ne mažiau kaip 3 tikrieji nariai.
 3. Kandidatais į tikruosius narius gali tapti juridiniai asmenys, dalyvaujantys reklamos gamybos rinkoje mažiau nei 5 metai, bet ne mažiau nei 3 metus.
 4. Asociacijos garbės nariais gali tapti juridiniai asmenys ar pilnamečiai fiziniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos įstatus, turintys ypatingų nuopelnų reklamos gamybos srityje, materialiai remiantys Asociacijų veiklą bei laisva valia raštu išreiškę norą dalyvauti Asociacijos veikloje.
 5. Sprendimus dėl Asociacijos tikrųjų narių, kandidatų į tikruosius narius, garbės narių priėmimo, jų narystės sustabdymo, narystės atnaujinimo ir/ar pašalinimo priima valdyba.
 6. Asociacijos narys, norintis pasišalinti iš Asociacijos veiklos, rašo prašymą Asociacijos valdybai.
 7. Iš Asociacijos narių šalinama:
  1. Jei asociacijos narys reguliariai pažeidinėja Asociacijos įstatus bei vidaus tvarkos taisykles arba šiurkščiai juos pažeidžia;
  2. Jei laiku nesumoka nario mokesčio;
  3. Jei narys įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažįstamas kaltu dėl nusikalstamos veiklos padarymo.
 8. Narių pašalinimo iš Asociacijos klausimas svarstomas Asociacijos valdyboje, kurioje gali būti priimtas sprendimas sustabdyti nario veiklą.

VI. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka

 1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas, kuris:
  1. Keičia ir papildo Asociacijos įstatus;
  2. Tvirtina Asociacijos metinę ataskaitą;
  3. Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
  4. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  5. Dvejiems metams renka valdybą, Prezidentą, revizijos komisijos narius bei garbės teismo narius ir juos atšaukia;
  6. Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  7. Nustato ir keičia narių į Asociaciją priėmimo ir narių pašalinimo tvarką.
 2. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose nustatytus klausimus, kurie nepriskirti kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
 3. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi tik tikrieji nariai. Vienas tikrasis narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
 4. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
 5. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip praėjus 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip ½ Asociacijos narių reikalavimu, revizijos komisijos arba Asociacijos valdybos sprendimu. Asociacijos prezidentas ne vėliau kaip prieš 14 dienų pasirašytinai arba registruotu laišku informuoja kiekvieną Asociacijos narį pateikiant jam susirinkimo darbotvarkės projektą ir kitus reikiamus dokumentus.
 6. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys.
 7. Susirinkime sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus atvejus, kai renkamas prezidentas, valdybos nariai, taip pat sprendimai dėl nuobaudų skyrimo tikriesiems nariams arba tais atvejais, kai slapto balsavimo reikalauja ne mažiau kaip ½ susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių.
 8. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma šio skirsnio 1 straipsnio 1 ir 3 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.
 9. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, ne anksčiau kaip per 5 dienas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

VII. Asociacijos valdyba, jos kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka

 1. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas, susidedantis iš 5 narių, kuriuos dvejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos pirmininkas yra Asociacijos Prezidentas.
 2. Asociacijos valdybos kompetencija:
  1. Sudaro Asociacijos veiklos programą ir jai vadovauja;
  2. Vykdo visuotinių narių susirinkimo priimtus sprendimus;
  3. Skelbia Asociacijos narių susirinkimo datą, rengia susirinkimo darbotvarkę ir teikia ją Asociacijos prezidentui;
  4. Priima sprendimus dėl Asociacijos narių priėmimo, pašalinimo, narystės stabdymo ir/ar narystės atnaujinimo;
  5. Nustato ir keičia Asociacijos veiklos struktūrą, vidaus ir darbo taisykles, koordinuoja veiklos programą;
  6. Rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos ataskaitą;
  7. Atsako už Asociacijos finansinę ir ūkinę veiklą ir atsiskaito visuotiniame narių susirinkime;
  8. Priima sprendimus dėl Asociacijai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perleidimo, hipotekos, nuomos ar tokio turto įsigijimo bei vienkartinio sandorio, kurio vertė didesnė kaip 5000 litų (atskirai kiekvienai sandorio rūšiai) ir paveda šiuos sprendimus įgyvendinti Asociacijos Prezidentui;
  9. Tvirtina arba atmeta asmenų, norinčių tapti tikraisiais, privilegijuotais ir garbės nariais, prašymus, sprendžia dėl jų pašalinimo;
  10. Priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
  11. Skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus;
  12. Tvirtina Prezidento siūlomą sekretoriaus kandidatūrą.
 3. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.
 4. Asociacijos Prezidentas yra kartu ir valdybos pirmininkas. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento balsas.
 5. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai lemia valdybos pirmininko balsas.

VIII. Asociacijos Prezidentas, jo kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka

 1. Asociacijos Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, kurį dvejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos Prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
 2. Asociacijos Prezidento kompetencija:
  1. Reprezentuoja Asociaciją oficialiuose priėmimuose, visuomeniniuose renginiuose;
  2. Teikia pasiūlymus valdybai dėl Asociacijos veiklos;
  3. Teikia Asociacijos veiklos įvertinimus;
  4. Atstovauja Asociaciją pasirašant sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis bei sudaro sandorius su trečiaisiais asmenimis, išskyrus Įstatų VII skirsnio 2 straipsnio 8 punkte numatytą atvejį, kai reikalingas sprendimas sudaryti šiuos sandorius;
  5. Nustato nuolatiniam darbui reikalingus darbuotojų etatų sąrašus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų atlyginimus. Vyriausią finansininką į darbą priima, jo darbo sąlygas nustato Asociacijos Prezidentas pritarus Asociacijos Valdybai;
  6. Įstatuose nustatytu būdu informuoja narius apie įvyksiantį visuotinį narių susirinkimą;
  7. Atidaro, uždaro sąskaitas kredito įstaigose;
  8. Teisės aktuose numatytais atvejais ir nustatyta tvarka pateikia reikiamus duomenis atitinkamoms institucijoms, skelbia viešą informaciją įstatuose nurodytame dienraštyje.

IX. Revizijos kompetencija, skyrimo ir atšaukimo tvarka

 1. Revizijos komisija susideda iš 3 narių, kuriuos dvejų metų laikotarpiui renka ir atšaukia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.
 2. Revizijos komisijos kompetencija:
  1. Tikrina ūkinę ir finansinę Asociacijos veiklą, visus buhalterinės ir finansinės veiklos dokumentus, atlieka kitus patikrinimus visuotinio narių susirinkimo pavedimu;
  2. Tikrinimo rezultatus teikia svarstyti visuotiniam narių susirinkimui.
 3. Revizijos komisija vykdo Asociacijos finansinę kontrolę.

X. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

 1. Asociacijos finansinės veiklos ataskaitą parengia ir visuotiniam narių susirinkimui pateikia Asociacijos valdyba. Kiekvieno nario reikalavimu jam nedelsiant turi būti pateikiama Asociacijos veiklos ataskaita susipažinimui ir sudarytos sąlygos kopijuoti šią ataskaitą neatlygintinai. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens rašytiniu prašymu Asociacija sudaro sąlygas Asociacijos buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti visiems suinteresuotiems asmenims.
 2. Asociacijos veiklos ataskaitoje nurodoma:
  1. Informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant įstatuose numatytus veiklos tikslus;
  2. Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
  3. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
  4. Samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
 3. Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikiama ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.
 4. Su visais kitais Asociacijos dokumentais Asociacijos narys gali susipažinti pateikęs rašytinį prašymą Prezidentui. Prezidentas per tris darbo dienas privalo pateikti Asociacijos nariui prašomus dokumentus ir leisti neatlygintinai daryti šių dokumentų kopijas.
 5. Apie Asociacijos veiklą visuomenė gali susipažinti Asociacijos buveinėje arba Asociacijos internetinėje svetainėje.

XI. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

Visa vieša informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Asociacijų įstatymą turi būti skelbiama viešai, skelbiama dienraštyje „Respublika“.

XII. Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

 1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių vykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros bei paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).
 2. Asociacijai, net ir siekiant šiuose įstatuose nustatytų tikslų, draudžiama atlikti veiksmus numatytus Asociacijų įstatyme.
 3. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Asociacijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

XIII. Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ypatumai

 1. Asociacija pertvarkoma ir pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2009-06-25 (du tūkstančiai devintųjų metų birželio mėnesio dvidešimt penkta diena).

Asociacijos Prezidentas

Ruslanas Aleksandravičius

Dokumentas ruošiamas.